Privaatsustingimused

Meie klientide parimaks teenindamiseks kogume ja säilitame klientide andmeid allpool toodud põhimõtete järgi.

 

– säilitame isikuandmeid ainult oma andmebaasis.

– meie poolt töödeldavad isikuandmed on ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ja teave meie teenuste tarbimise kohta.

– hoiame  isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete töötlemisel lähtume seadusest. Andmeid kogume vaid ulatuses, mis on vajalik meie klientide parimaks teenindamiseks.

–  hoiame meile antud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ning kaitseme isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate infotehnoloogiliste turvameetmete abil.

– me ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.

 

Teil on igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.

Teil on igal ajal õigus oma  antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta ja nõuda oma andmete kustutamist  kliendiandmebaasist teatades sellest e-mailile kiri@orientalhouse.ee